Програмен съвет

Татяна Томова
Татяна Томова

Родена през 1960 г. в гр. София.

Доцент, доктор по политология, катедра „Публична администрация”, СУ „Св. Кл. Охридски”. Специализирала е в Института по политически изследвания в Париж.

Основни компетенции в областта на анализа на публични политики -  социалните, здравните и образователните политики; алтернативните инструменти за постигане на публичните цели; изработване на политики и програми за социални, здравни и образователни проблеми; инструменти за оценка на публичните действия; разработване на инструменти за оценка на публични действия; разработване на програми за формиране и повишаване на квалификацията на държавните служители; разработване на образователни и квалификационни програми. Публикува книги в областта на политическите науки и социалните практики, както и множество публикации – монографии, научни студии и статии.