Публикации

Подкрепа за политическите партии в полето на демокрацията - храна за размисъл на европейските актьори
Подкрепа за политическите партии в полето на демокрацията - храна за размисъл на европейските актьори

Настоящият политически документ е разработка на Европейската мрежа на политическите фондации ( ENoP ), чрез работна група „Демокрация” в рамките на мрежата.

Политическите партии са гръбнакът на всяка демокрация. Въпреки това, Европейският съюз подпомага политическите партии в полето на демокрацията при липсата на строг подход. Документът се основава на тезата, че политическият плурализъм може да бъде насърчен, само ако излиза извън класическите области на ангажиране на донори каквито са подкрепата за избори, доброто управление, правата на човека и върховенството на закона. Той очертава три типични подходи в подкрепата на политическите партии: мултипартиен диалог, подход за техническа помощ на всички партии, както и помощ от близки партии за партньорско развитие. Първите два подхода предполагат неутралност на помощта, но са уязвими от гледна точка на легитимност, когато международните критерии за политически и граждански права не се спазват от от участващите партии. На програмно и организационно ниво, подходът от партньори към партньори се развива по-силно и по-адекватно за политическите партии. Той включва изграждане на капацитет за политически преговори, както и диалог и изграждане на коалиции, което допринася по-ефективно функциониране на политическите партии.

Политически свързаните фондации дават възможност за изграждане на множество от  качествени политически алтернативи, които са от съществено значение за демокрацията. Политическите фондации в държавите-членки на ЕС изпълняват тази функция в продължение на десетилетия и притежават опит, методи, умения и оперативни платформи за Европейския съюз и държавите-членки трябва да се възползват от тях.

Policy paper, разработен от ЕNoP: Supporting political parties for democracy – food for thought for European actors.