Актуално

ИСИ стартира проект за мониторинг на политиките на местната власт
ИСИ стартира проект за мониторинг на политиките на местната власт

Институт за социална интеграция, в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" стартира проект "Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт"

Чрез специално изработена методологична рамка, проектът има за цел да реализира мониторинг на дейността по отношение на гражданско участие, прозрачност и достъп до обществена информация, както и отчитане на евентуални корупционни практики на 10 общини в страната. Подборът на общините ще бъде направен чрез географско разпределение, базирайки се на критериите за малка, средна и голяма община, съответно от Северна и Южна България и Крайморския регион, който сам по себе си има своите специфики на управление.

Освен това, подборът на общини ще бъде съобразен и със съответното политическо управление, с цел да се потърсят маркери присъщи за една или друга политическа доктрина по отношение на реализиране на политиките, подлежащи на мониторинг. В методологията на мониторинга се предвижда и реализиране на теренно проучване чрез провеждане на фокус групи по места.

Мониторинговият процес ще завърши с изготвяне на обобщен доклад. Резултатите от него ще се представят на нарочно публично събитие през месец ноември на което ще бъдат поканени всички заинтересовани страни – представители на местната власт (администрация и общински съвети), политически партии, неправителствени организации, партньори и медии.