Актуално

ИСИ с одобрен проект по Еразъм+
ИСИ с одобрен проект по Еразъм+

Проектът представлява обучителен курс, пряко свързан с актуалните предизвикателства: нарастващия брой мигранти и бежанци на територията на европейските държави през последните месеци. Това важи с пълна сила за партньорите в този проект, които идват от страни със засилен интензитет и наплив на мигранти и бежанци, където често на местно и национално ниво се отчитат множество конфликти, негативно отношение и дори случаи на насилие, свързани с пребиваването на новодошлите или преминаващи граждани.
Основната цел на този проект е да изгради у младежките работници и младите лидери компетенции в сферата на човешките права, толерантността, емпатията и приемането на различието във връзка със засиления мигрантски и бежански поток към страните участници в проекта. По този начин проектът би допринесъл за създаване на сходна позитивна нагласа у местните общности, от където идват участниците в проекта. В допълнение на това, проектът има за цел:
- да работи за изграждането на едно по-толерантно общество;
- да предостави на участниците по-широка перспектива относно измеренията и причините за миграцията и предизвикателствата пред бежанците като повиши информираността на участниците относно актуалната ситуация, свързана с миграцията и проблемите на бежанците;
- да обучи участниците как могат по успешен начин да работят върху възникващи конфликти на местно ниво, свързани с миграцията и бежанския поток, на базата на предразсъдъците на местните общности и дискриминацията към хора от различни етническа принадлежност и религия;
- да предостави инструменти за трансфериране на придобитите компетенции от страна на участниците, обратно в местните общности, където те живеят, работят и взаимодействат с останалите граждани.
- да работи за засилване нивото на сътрудничество между европейски неправителствени организации, работещи в сферата на неформалното учене, мобилността и толерантността.
Проектът се състои от 4 фази: предварително изследване на актуалното състояние в държавите; обучителен курс; акции за информиране на местните общности; оценка.