Актуално

Наблюдение за социален прогрес
Наблюдение за социален прогрес

Като част от инициативата „Наблюдение за социален прогрес”, СОЛИДАР отправя покана към независими учени, журналисти и академици да изпратят доклади, които ще предложат алтернатива на структурните реформи, настъпващи в европейските институции.

Организацията, заедно със своите членове, поставя под въпрос икономическите реформи на Европейската Комисия и тяхната успеваемост относно растежа на икономиката и намаляването на безработицата в Европейския Съюз.

Чрез „Наблюдение за социален прогрес 2014” Солидар стана свидетел на растежа на бедността, неравенството и несигурността, в резултат на допълнителните реформи в пазара на труда (защита на заетостта, автоматични стабилизатори и рамки за определяне на заплатите).  СОЛИДАР желае  да потърси алтернативни икономически и регулативни подходи, които да стимулират работните места, развитието и социалното инвестиране.

Докладите е препоръчително да следват  трите обособени дефиниции на социалното равенство, развити от Тони Аткинсон: равенство на възможността, равенство на резултата и хоризонтално равенство. СОЛИДАР се интересува основно от идеи за подобрение на равенството като резултат.

Доклади могат да бъдат изготвени в следните сфери:

  • Сфери на инвестиции/ Социални инвестиции, които генерират социална облага (устойчиви работни места, достъпни и качествени здравни облаги и образование) и спомагат за изпълнението на целите на ЕС 2020 и същевременно избягват социалните разходи и външните ефекти, причинени от настоящия икономически модел ( социален дъмпинг, несигурна заетост, сива икономика и др.).
  • Източници на капитал  за социални инвестиции: публичен и частен капитал ва европейско и национално ниво.
  • Механизъм за солидарност в ЕС: фонд на солидарност в ЕС, Схема за безработицата в ЕС.
  • Преглед на текущата рамка за икономическо управление в ЕС в краткосрочен и дългосрочен план, гъвкавост на Пакта за стабилност и растеж.
  • Влияние на международните търговски споразумения върху заетостта и социалната кохезия в ЕС: фокус върху настоящия план за търговия на ЕС и съществуващите търговски споразумения.
  • Какъв вид икономически модел желаем?

Информация

Докладът ще се проверява от научна консултативна група. На успешните кандидати ще бъде предложен хонорар след приемането на финалната версия на доклада за публикуване.

Изисквания

Участие могат да вземат всички независими учени, журналисти и академици от страни-членки на ЕС,  ЕАСТ и кандидат-членки. Докладът трябва да е върху една от гореспоменатите теми в размер от 20 000 до 30 000 знака.

Формат – font Arial, големина на буквите – 10, разстояние между редовете – 1,5. Докладът трябва да съдържа референции в самия текст  също така и списък с референции, написани в АРА формат.

Срокове

15 юни 2015 – изпращане на резюме на имейл адреси eva-maria.schneider@solidar.org  и bregt.saenen@solidar.org. Резюмето не трябва да надвишава 1 500 знака и да е по една от гореспоменатите подтеми.  Трябва да бъде придружен от списък с референции в АРА формат, кратка биография на кандидата с фокус върху академични постижения и голяма  снимка с висока резолюция (ако е възможно).

Приблизително 10 успешни кандидати ще бъдат поканени на тренинг на 6 и 7 юли в Турин, Италия да дискутират резюметата и допълнително развият докладите си.

30 септември 2015 – Финалната версия трябва да бъде изпратена.

Началото на декември 2015 – стартират публикациите в Европейския парламент.

Контакти:

eva-maria.schneider@solidar.org 

bregt.saenen@solidar.org