Сътрудничество за ефективни политики – създаване на мрежи и разработване на политики за младежта от млади лидери и младежки работници (2008)

20-04-2008

Сътрудничество за ефективни политики и създаване на мрежа от младежки лидери

Изпълнител на проекта: ИСИ, Сдружение «Отговорност» и Сдружение «4-ти февруари»

Партньори: Сдружение «Отговорност» и Сдружение «4-ти февруари»

Период на изпълнение: м. август 2008 – м. януари 2009

Източник на финансиране: Държавна агенция за младежта и спорта

Главната цел на проекта е чрез неформално образование да се стимулира изграждането на нова политическа култура на младото поколение. За участие в него чрез конкурс се подбират млади лидери, представители на всички административни области в Северна България, като минимум половината са от малки населени места.

Проектът си поставя задачите: чрез неформално образование да се обучат на разработване на политики и разработване на проекти 30 души млади лидери, представители на всички административни области в Северна България, които да активизират работата си със свои връстници; създаване на мрежа от младежки НПО за съвместни проекти и граждански активности от поне 4 малки общини на Северна България; създаване на “ново поколение” младежки лидери - отговорни, професионалисти, диалогични и умеещи да работят в мрежа, които да усвоят един разумен подход в изпълнението на социалните ангажименти и в отстояването на публичните интереси на младите хора в малки населени места.

През последните години се наблюдава едно „изтегляне” на младите хора към столицата или към областните градове. Младите хора от малките населени места имат по-труден достъп до информация за политиките за младежта от една страна и от друга – нямат културата и мотивацията да се сдружават и да работят заедно с местната власт.

Устойчивост на постигнатите резултати:

- Работеща новосъздадена мрежа от младежщи лидери и планиране на следващите проекти и дейности на създадената мрежа.

- Ноу-хау на преподаване, интерактивно обучение «Обучение чрез преживяване» и успешен модел за работа в екип на големи и малки групи от участници в разработване на решения по проблеми с широко обществено значение и идеи за публични политики.