"За честни, демократични и прозрачни избори" (2011)

01-06-2011

Изпълнители на проекта: ИСИ и Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Период на изпълнение: м. април – м. ноември, 2011 г.

Източник на финансиране: ФЕПС

 

Цели, които си постави проектът:

o          Да подпомогне осъществяването на демократични, прозрачни и честни избори за президент и за органи на местно самоуправление през есента на 2011 г.

o          Мониторингът да окаже превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите.

o          Да се повиши участието на повече избиратели в местните и в президентските избори.

 

Основните задачи:

o          Да се организира и проведе граждански мониторинг на изборното законодателство, на предизборната кампания и изборния процес.

o          За мониторинга да се реализира сътрудничество от различни НПО.

o          Информационната медийна кампания да е масирана и да има превантивен ефект срещу евентуални нарушения.

o          По време на мониторинга да се събере необходимата информация за анализ, обобщаване и публично оповестени изводи в Доклад за резултатите от проекта.

o          Запознаване на обществеността с резултатите.

o          Излъчване на специфично послание към групи от обществото, нерешили  да гласуват – неактивизирани леви и десни избиратели, избиратели, живеещи на селата и малките градове, младите избиратели, граждани, разчитащи на сигурността и спокойствието.

 

Постигнати резултати:

1.         Организирано беше и се реализира сътрудничество на няколко различни НПО – ИСИ, ФЕПС, Гражданската инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ), Института за развитие на публичната среда (ИРПС) и Института за модерна политика (ИМП).

2.         След създадената организация (създаване на координационен екип, изготвяне на методика за мониторинг, формиране на работни екипи за провеждане на мониторинга по направления) се проведе граждански мониторинг на изборното законодателсство, предизборната кампания и изборния процес.

3.         Осигури се медийно партньорство, участие в телевизионни и радио предавания, публикуване на статии и осъществихме информационна медийна кампания за превантивен ефект срещу възможни нарушения на изборния процес.

4.         Извършен беше анализ, обобщаване на резултатите и публично оповестяване на докладите по изборното законодателство и по събраната информация от мониторинга на кампанията и двата изборни дни.

5.         Запозната беше обществеността с резултатите чрез обобщен Доклад за резултатите от проекта, направен по предварително разработена и утвърдена методика.

6.         Към доклада са приложени документи, събирани в процеса на мониторинг.

 

Извършени основни дейности:

1.         Осъществяване на контакти и провеждане на двудневна работна среща за уточняване и праниране на съвместната работа на партньорските граждански организации (м. юни 2011 г.).

2.         Проведоха се работни срещи – на националния координационен екип, на екипите по различните направления, на наблюдателите на изобрния процес.

3.         Специално бяха изготвени критерии и методики за различните направления на мониторинга .

4.         Изготви се методика за изработване на докладите и се проведе Национална среща на наблюдателите за изготвяне на заключителния обобщен доклад.

5.         Създадоха се Национален координационен екип по проекта и екипи за:

-          мониторинг на изборния процес,

-          мониторинг на кампанията,

-          координация на наблюдателите на изборния процес,

-          медийни изяви и информационна кампания,

-          изготвяне на доклада и финансовия отчет.

6.         Партньорската организация ГИСДИ осигури регистрация в ЦИК за осъществяване на мониторинга.

7.         Проведе се кампания за набиране на доброволци за реализация на мониторинга със създаване на координационен център и мобилни групи.

8.         Реализира се самият мониторинг в трите основни направления.

9.         Осигурено беше медийно партньорство и медийно планиране.

10.       Планирани и бяха осъществени дейности по обобщаване на информацията .

11.       Изработен беше доклад и се реализира  информационна кампания за популяризиране на Доклада.

12.       Изработена беше и отпечатана информационна брошура за информираност на гражданите.

ДОКЛАД ЗА ПРОЕКТА МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК.