Възможностите на НПО за работа по темите на европейските стандарти в три области (2008)

25-07-2008

„Възможностите на НПО за запознаване, популяризиране на европейските стандарти по отношение на икономиката, управлението, човешките права и свободата на медиите”

Изпълнител на проекта: ИСИ

Период на изпълнение: месец септември – месец декември 2008

Дейност: Организиране на международна конференция с участието на представители на неправителствените организации от Гърция, Русия, Румъния и Украйна. Конференцията има за цел да постигне консенсус за предложения за увеличаването на възможностите на ЕС да действа извън своите граници и предотвратяване на международни конфликти и управление на международни кризи.

Обобщените резултати на дискусията очертаха следните принципи за засилено сътрудничество между страните от Черноморския регион:

- Инклузивен подход, който не изключва никоя страна от региона, но същевременно и възможност за гъвкаво участие на страните в различни проекти и инициативи;

- Прагматизъм и взаимодействие между различните регионални инициативи;

- Съфинансиране от партньорите в региона и други източници, вкл. международни финансови институции, правителствени и частни фондове;

- Отвореност за сътрудничество с ЕС, НАТО и други международни, регионални и местни организации и институции, академични и изследователски институции и неправителствени организации;

- Обвързване на Черноморския регион със съседни региони като Дунав, Каспийския басейн, Централна Азия и Близкия Изток.

Като първостепенна задача на страните от черноморието бе посочено развитието на регионалното сътрудничество от една страна и от друга - сътрудничество между региона като цяло и Европейския съюз.

Провеждането на втора среща на НПО от страните в Черноморския регион има за цел да създаде кохерентен механизъм за партнъорството и преодоляване на общи за страните от региона проблеми. Втора главна цел – дискусия за възможностите на НПО за въвеждане на европейските стандарти по отношение на икономиката, управлението, човешките права и свободата на медиите.