"Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене" (2014)

02-01-2014

Проект: „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене“ /Building learning societies: promoting the validation of non-formal and informal learning“/.

Бенефициент: La Ligue de l’enseignement, със седалище в Париж, Франция.

Партньори на проекта: Европейската мрежа SOLIDAR (СОЛИДАР) и девет организации от страни-членки на ЕС: Institute for Social Integration (ISI), Arbetarnas Brldningsforbund (ABF), Small entelprises Institute of the Heilenic Confederation of Professional Craftsmen and Metchants (IME GSEVEE), General Federation of Trade Unions Educational Trust (GFTL, Forum for Intetnational Coopetation (IC), 'Workers' Education Association (WEA), BFI Upper Austda - Institute for vocational advancement (BFI), Iig Espafrola de la Educaci6nyla Cultura Popular (LEECP), Centre d'entrainemeflt aux mеthodes d'еducation active (CEMEA).

Срок на изпълнение: 01 ноември 2013 г. до 31 октомври 2014 г.

Цели на проекта: Да изследва и анализира процесите свързани с валидирането на неформалното и информално учене в различните национални политики на европейско ниво, след което да бъдат изработени препоръки за валидиране на този процес. Също - изграждане на коалиции от заинтересовани страни на национално ниво с цел подпомагане на популяризирането, работа с политическите партии и политическите актьори, ангажирани в сферата на образованието с цел изработване на конкретни политики.

В дейностите на проекта са включени: работни срещи и конференции с участие на представители на организациите, участващи в проекта; национални събития за формиране на коалиции, информационни кампании за промотиране на валидирането на неформалното и информалното образование във всяка от участващите страни.

Общо за проекта ще бъде ръководството, преведено на различните езици на държавите по проекта.

Повече по темата можете да прочетете ТУК.