„Промяната в пограничните райони след влизането в ЕС” (2006 - 2007)

24-07-2006

“Промяната в пограничните райони след влизането в ЕС»

Изпълнител на проекта: ИСИ

Период на провеждане: юни 2006 – юни 2007

Източник на финансиране: Институт „Отворено общество”

Проектът се реализира на територията на четирите общини: Сатовча и Хаджидимово (Благоевград) и Рудозем и Златоград (Смолян). За тях се подготвя методика за типологично проучване, критерии и показатели за подбор на участниците и за оценка на ефекта от обучението.

Проведени са стандартизирани интервюта в избраните общини по квотна извадка и организирана фокус група в гр. Златоград.

Обобщените резултати от събраната информация от интервютата и проведената фокус-група показват:

- в четирите общини нямат ясна, реална представа за бъдещото развитие на региона. И тази особеност е характерна както на институционално , така и на личностно равнище. Прозрачността липсва и не се включват широк кръг от хора за популяризиране на дейността на общината за нейното бъдещо развитие.

- Втората характерна особеност и за четирите общини са пустеещите земи, разпокъсаното земеделие и примитивната обработка на земята,

- Третата особеност засяга човешките ресурси - застаряващо население, преобладават пенсионерите, изключение прави Рудозем, където по данни на общината през последните две години се наблюдава засилване на раждаемостта

- И за четирите общини са често срещани епизодично работещи в друга страна на ЕС

- Друг общ извод, който характеризира ситуацията и в четирите общини са неубедителни местни власти – нямат стратегия за ползите и загубите от премахването на границите.

Базирайки се на направените изводи от типологично проучване за последиците от промяната в пограничните райони след влизането в ЕС, се подготвят две Срещи за граждански диалог в общините Хаджидимово и Рудозем.

По време на провеждане на интервютата екипът подбра по 5 млади хора до 40 години за участие в два обучителни семинара за подготовка на тези срещи. Първият семинар на тема Организационен мениджмънт. Работни срещи. Управление на времето. Екипно взаимодействие се проведе на територията на област Благоевград в Огняново от 12 до14 януари 2007 г. с лектори Венцеслав Панчев, социолог и Ивелин Николов, политолог. Модулът се състоеше от десет обучителни сесии.

Вторият семинар на темаПланиране и проектно мислене. Проектен цикъл. Лобиране и гражданска подгрепа. Срещи за граждански диалог” се проведе на териоторията на община Смолян от 2 до 4 февруари 2007 г. с лектори Виолета Чавдарова, Теньо Манолов, организационни консултанти и Ренета Венева - социален психолог. Модулът се състоеше от 8 обучителни сесии и три практически занимания по време на които участниците работиха разделени на четири екипа.

По време на семинарите участниците бяха запознати с резултатите от проведеното типологично проучване и бяха включени като целева група. По време на последните две сеси от семинара те представиха идея за тема, по която да се проведе срещата за граждански диалог в тяхната община.

На последната сесия, екипите представиха следните теми на разработените от тях проекти:

- „Подобряване жизнената среда на гражданите в гр. Златоград” Цел: представяне състоянието в момента на междублокови и между жилищни пространства; дискутиране на предложения за подобряване.

- „ Изграждане на екологична мрежа на територията на община Рудозем. Цел: Обсъждане на идеи за решаване на екологични проблеми на общината.

- Популяризиране на природо – историческите забележителности на община Хаджидимово. Цел: Да бъдат информирани повече хора в страната и чужбина за природо – историческите забележителности на община хаджидимово, с цел привличане на туристи и инвеститори.

Бе проведено проучване в кои от общините проектите имат най-голям шанс да бъдат реализирани и да получат поскрепата на местната общност. Представителите и на четирите общини предложиха своето домакинство и екипа по проекта се спря на общините Хаджидимово и Рудозем.

Срещи за граждански диалог

Основната цел на тези срещи е да се съберат на едно място за дискусия около 50 граждани и представители на местната власт и да проведат дискусия по предварително избрана тема. По време на тези срещи трябва да се постигне съгласие по списък от основните проблеми по тази тема и тяхното приоритетизиране.

В община Хаджидимово (9 март 2007 г.) се включиха около 60 души – учители, ученици от горните класове, младежко НПО, читалищни работници, местни активисти от културния живот на общината, участници в самодейни творчески колективи и др. Присъстваха и участниците в обучението от Сатовча. Срещата се подпомагаше от модератор Ренета Венева - социален психолог. В срещата отказа участие кмета на общината по персонални съображения. Срещата стана и повод за творческа изява на децата от общината.

Темата на форума: Популяризиране на природо – историческите забележителности на община Хаджидимово.

Цел: Да бъдат информирани повече хора в страната и чужбина за природо – историческите забележителности на община Хаджидимово, с цел привличане на туристи и инвеститори.

Срещата приключи успешно с формиране на работни екипи, които да продължат работата по конкретните предложения и разработка на проект, с който да се кандидатства пред ДАМС.

Втората среща се проведе в гр. Рудозем (23 март). Срещата беше открита от зам. Кмета на Рудозем и се подпомагаше от модератор – Ренета Венева. Темата на форума: Обсъждане на идеи за решаване на екологични проблеми на общината.

Резултати от срещата: Изработени писменни препоръки, отправени към различни власти и институции; Формирани работни групи с представителство от различни социални групи по повдигнатите проблеми за разработване на конкретно предложение за проекти.

Като едно от основните постижения на този проект екипът счита, че е успял да провокира провеждането на граждански диалог по време на дейностите по проекта. На участниците в тях беше представен един успешно работещ модел за водене на дискусия по значими за общината въпроси. Самите участници, включени в обучителните модули на ИСИ успяха да привлекат и други хора около тях, за да работят в екип.

Експертният съвет на ИСИ оцени реализацията на този проект като успешен модел за повишаване гражданската активност на хората в малките общини.