"Индекс за социална уязвимост" (2002 – 2003)

11-08-2003

Изпълнител на проекта: ИСИ

Период на изпълнение: месец декември 2002 – месец декември 2003

Източник на финансиране: Собствени средства и доброволен труд.

Дейности на проекта: събиране на информация и анализ на данни от цялата страна, по предварително дефинирани направления и основни понятия. Извършен мониторинг на рисковите групи, изследване на факторите на риска и оценка на политика, политики и законодателство.

Определени са критериите за Индекса за социална уязвимост. Бяха набелязани техники, технологии и механизми за оценка на тези критерии.

Връзка с целите на организацията: Проектът пряко кореспондира с основните цели на института. Той реално осъществява мониторинг на социалната уязвимост, изследване промените на ценностните ориентации, на процесите на “социална атомизация” и разслояване, на социалните и личностни кризи, на социална изключеност и социалната включеност в съвременното българско общество.

Постигнати резултати: В края на 2003 година ИСИ за първи път обяви резултатите от свое представително изследване на тема: “Публичният образ на българските политици”. Бяха анкетирани 807 лица на възраст над 18 години по метода на пряко полу-стандартизирано интервю. Изследването е представително за пълнолетното население на България. Резултатите от изследването са публикувани в Информационния бюлетин на ИСИ. Основните изводи от изследването пряко доказват необходимостта от провеждане на неформално, допълващо образование за младите политици - реална потребност, на която отговаря и реализирания проект. Резултатите от изследването бяха представени на кръгла маса през месец декември.

С изследването се потвърди разбирането на екипа на института, че българинът иска друга почтеност в политиката, друг професионализъм и друг тип личности – не в смисъла на възрастови ограничения или на подмяна на хора, а на друг (отговорен, професионален, диалогичен и разумен) подход в изпълнението на социалните ангажименти.