„Инициатива за толерантно управление” (2005-2006)

25-07-2005

Изпълнител на проекта: ИСИ

Партньори: „Център за младежки дейности и инициативи”, Търговище; „Шуменска младеж 2007”, Шумен, Община Разград, Община Силистра

Период на изпълнение: месец февруари 2005 г. – месец януари 2006 г.

Източник на финансиране Directorate of External Relations, Directorate General of Political Affairs Council of Europe

Териториален обхват: Областите Шумен, Търговище, Разград, Силистра

 

Цел на проекта: Проектът е насочен към преодоляване на нетолерантност, основана на стереотипи и предрасъдъци, обусловени от етническа, религиозна и политическа принадлежност в райони със смесено население в България. Той цели създаване и развитие на връзки между млади общински съветници от различен етнически произход – участници в местните парламенти на районите със смесено население в България.

Дейности: Работни срещи, обучителни семинари, Workshops, Семинар за фасилитатори, Мониторинг след приключване на всяка активност Медийно отразяване.

На първата работна среща на екипа с представители на ДПС и СДС бяха уточнени и приети критериите за подбор на участниците, доуточни се програмата на обучителните модули и мястото за провеждане на първите два. Прие се, че всяка от партиите ще излъчи по трима представители от регион.

В периода февруари –ноември се проведоха 6 обучителни модула по три за Разград и Силистра и три за Шумен и Търговище.

На последните модули за двете групи бяха подготвени срещите за граждански диалог. Като първият ден участниците бяха запознати със социално-икономическата характеристика на общините, в които предстоеше да се проведат срещите за граждански диалог. Участниците бяха разпределени в три работни групи, които на базата на представената социално-икономическа информация трябваше да изведат три водещи проблема, които да залегнат в дискусията по време на срещите за граждански диалог.

„Срещи за граждански диалог”

Основната цел на тези срещи е да се съберат на едно място за дискусия около 50 граждани и представители на местната власт и да проведат дискусия по предварително избрана тема. По време на тези срещи трябва да се постигне съгласие по списък от основните проблеми по тази тема и тяхното приоритетизиране.

В община Лозница, област Разград се включиха около 60 души – учители, ученици от горните класове, читалищни работници, местни активисти от културния живот на общината, участници в самодейни творчески колективи и др. Присъстваха и участниците в обучението от Разград и Търговище. Срещата се подпомагаше от модератор Ренета Венева - социален психолог.

Участниците в срещата бяха разпределени по работни маси: оперативна група - преминалите през обучителните семинари, обществени дейци ,общинска администрация, представители на образованието и общинския съвет, НПО - читалище, училищно настоятелство, представители на бизнеса - собственици на ресторанти ,кафенета и др., представители на духовенството.

На срещата присъства и кмета на Лозница. В заключителната част на тази среща стартира заложената в проекта инициатива „За толерантно управление”. Участниците в нея се разделиха на четири работни групи за подготовка на микропроекти за кандидатстване за финансиране от общинския бюджет на община Лозница. Като приоритети бяха изведени:

- като първа стъпка в реализацията на инициативата „За толерантно взаимодействие при решаване на проблемите в общината” бе избрано ангажирането на младите хора от различни етноси за съвместни действия в свободното време – на територията на общината има запазен младежки дом и център за работа с децата;

- организиране на конкурси за малки проекти, финансирани от общината за учениците от горните класове;

В община Никола Козлево – област Шумен се включиха около 50 души - учители, ученици от горните класове, читалищни работници, местни активисти от културния живот на общината, участници в самодейни творчески колективи и др. Присъстваха и участниците в обучението от Шумен и Силистра.Срещата се подпомагаше от модератор Диляна Драганова - социален психолог.

Участниците в срещата бяха разпределени по работни маси: оперативна група - преминалите през обучителните семинари, обществени дейци,общинска администрация, представители на образованието и общинския съвет, НПО - читалище, училищно настоятелство, представители на бизнеса - собственици на ресторанти, кафенета и др. На срещата от страна на местната власт присъстваше секретарят на общината и общински съветници от различните политически партии.

Резултати от срещата

- Изработени писменни препоръки, отправени към различни власти и институции в общината;

- Формираха се работни групи с представителство от различни социални групи по повдигнатите проблеми за разработване на конкретно предложение за проекти.

Като едно от основните постижения на този проект екипът смята, че е успял да провокира провеждането на граждански диалог по време на проведените срещи. На участниците в тях беше представен един успешно работещ модел за водене на дискусия по значими за общината въпроси. Самите участници, включени в обучителните модули на ИСИ успяха да привлекат и други хора около тях, за да работят в екип. Идеята на проекта – да се събере информация за проблемите в една община, да се поканят млади хора с различна политическа ориентация и от различни етноси да се обучат за работа в екип, се реализира в заключителната част – провеждането на Срещите за граждански диалог. На тях стартира и инициативата „За толерантно управление”.

След приключване на четвъртите обучителни модули участниците подготвиха писмена работа на тема: “Какво научих по време на семинарите?”; ”Промени ли нещо в мен това обучение?; С какво обучението в различните модули е полезно за мен?”. Тези писмени работи бяха прегледани оценени от работна група с представители от БСП, ДПС и СДС. Класираните на първите 14 места бяха включени в тренинг обучение за фасилитатори.

Те бяха обучени във водене, фасилитиране и модериране на работни срещи и ще продължат работата по Срещите за граждански диалог в бъдеще. Всички 16 участници се включиха активно в обучителния процес. Те бяха силно мотивирани от предстоящата им възможност да участват като модератори на панелна дискусия за постигнатото от реализацията на проект „Инициатива „За толерантно управление”

След проведеният тренинг експертния съвет на ИСИ обсъди на работна среща резултатите от дейности по проекта и подготви панелна дискусия, която се проведе в София. На дискусията бяха поканени и други НПО за популяризиране опита на ИСИ в стартирането на „Инициатива „За толерантно управление”.